Algemene voorwaarden

Hieronder zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Jeannine Driessen, hierna te duiden als ‘voorwaarden’ beschreven.

Artikel 1: Begripsbepalingen
1. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de eenmanszaak Jeannine Driessen zoals bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70524882, hierna te noemen Jeannine Driessen.

2. Onder prestatie wordt in deze voorwaarden verstaan al hetgeen Jeannine Driessen conform de overeenkomst voor de opdrachtgever zal verrichten en/of leveren.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en/of levering van diensten door Jeannine Driessen, en op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten in dat kader.

2. Toepasselijk van eventuele (bepalingen uit) algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
1. Alle offertes van Jeannine Driessen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Jeannine Driessen behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of andere betalingscondities te stellen.

Artikel 4: Overeenkomst
1. De offerte van Jeannine Driessen is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever tot dan toe is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan Jeannine Driessen heeft verstrekt. Indien geen geldigheidsduur is vermeld, is de offerte niet verbindend tot het moment dat de opdracht aan Jeannine Driessen wordt verstrekt en deze heeft geaccepteerd. Een mondelinge opdracht dient door Jeannine Driessen schriftelijk te worden bevestigd voordat de overeenkomst tot stand komt. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen binnen 5 werkdagen bezwaar maakt.

2. Jeannine Driessen is op elk moment gerechtigd van haar opdrachtgever (aanvullende) zekerheidstelling te verlangen ten behoeve van tijdige en volledige nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever en zal bij gebreke van het stellen van de gevraagde zekerheid gerechtigd zijn de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de verlangde zekerheid zal zijn gesteld.

3. Jeannine Driessen is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, in overleg met de opdrachtgever derden in te schakelen (hierna aan te duiden als haar medewerkers). De kosten hiervoor zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

4. Meerwerk valt buiten de overeengekomen prijs en kan invloed hebben op de uitvoering van de overeenkomst en komt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5. Eventueel meerwerk zal – indien redelijkerwijs mogelijk – zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan, door Jeannine Driessen schriftelijk aan de opdrachtgever worden voorgelegd. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten, tenzij de opdrachtgever schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen 5 dagen na bovenbedoelde kennisgeving door Jeannine Driessen.

6. Jeannine Driessen verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien op basis van een vaste vergoeding per uur (of per dag) wordt gewerkt.

7. De opzegging van (deel)overeenkomsten voor onbepaalde tijd geschiedt per aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Partijen kunnen in overleg afwijken van de wijze van opzegging.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst
1. Jeannine Driessen en haar medewerkers zullen zich inspannen om de te leveren (advies)diensten naar beste inzichten en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Jeannine Driessen zal de opdracht vanuit een professionele onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zullen Jeannine Driessen en haar medewerkers met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

2. Jeannine Driessen en haar medewerkers zullen zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Jeannine Driessen en haar medewerkers worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die zij verkrijgen en de medewerking die wordt verleend. Jeannine Driessen kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoeveel tijd voor het uitvoeren van de opdracht nodig zal zijn (zie hiervoor ook artikel 4).

3. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Jeannine Driessen verrichtte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van allerlei factoren, die buiten de invloed van Jeannine Driessen vallen. Ofschoon de opdracht door Jeannine Driessen naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd, kan Jeannine Driessen derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door Jeannine Driessen en haar medewerkers verrichtte studies en verstrekte adviezen. Jeannine Driessen gaat derhalve een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting aan met de opdrachtgever.

Artikel 6: Verplichtingen van de opdrachtgever
De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens, die Jeannine Driessen en haar medewerkers nodig hebben voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in hun bezit zijn. Verder moeten zij kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan na overeenstemming met Jeannine Driessen.

Artikel 7: Geheimhoudingsplicht
1. De door de opdrachtgever verschafte informatie zal door Jeannine Driessen vertrouwelijk worden behandeld, d.w.z. dat deze informatie door Jeannine Driessen niet aan derden zal worden overgedragen, tenzij na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

2. De uitdrukking ‘vertrouwelijke informatie’ zoals hier gebruikt houdt in: alle informatie die door de opdrachtgever aan Jeannine Driessen wordt verstrekt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk dient te worden beschouwd, met uitzondering van:
– informatie die Jeannine Driessen al ter beschikking stond ten tijde van het sluiten van de overeenkomst;
– informatie die afkomstig is van openbare althans voor meerdere mensen toegankelijke bronnen, althans die daar ook verkrijgbaar is.;
– informatie van een derde verkregen, welke informatie niet door de opdrachtgever aan deze derde werd verstrekt;
– informatie waarvan de wetgever geheimhouding niet toestaat.

3. De opdrachtgever zal de door Jeannine Driessen uitgebrachte rapportage, adviezen en toegepaste methodieken behandelen als vertrouwelijke informatie in bovengenoemde zin, zodat in dit opzicht de opdrachtgever ten opzichte van Jeannine Driessen verplichting van dezelfde strekking op zich neemt als Jeannine Driessen ten opzichte van de opdrachtgever.

Artikel 8: Aanpassing van de overeenkomst
Mochten er zich in het kader van de overeenkomst omstandigheden voordoen die bij de start van de overeenkomst niet waren voorzien, dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht. Zonodig kan in dit geval aanpassing van de overeenkomst plaatsvinden. Jeannine Driessen en opdrachtgever hebben beiden het recht van verdere voortzetting van de overeenkomst af te zien, indien de oorspronkelijk overeengekomen uitvoering door de gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onwenselijk wordt. Artikel 12 is in dit geval onverkort van toepassing. Bij voortzetting van de overeenkomst zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd kunnen worden aan de eerste overeenkomst en daarmee één geheel vormen. Niet tijdige uitvoering van enig onderdeel van de overeenkomst geeft de opdrachtgeven pas het recht de overeenkomst te ontbinden, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming van tenminste twee weken.

Artikel 9: Prijs
1. Alle tarieven zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

2. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, belastingen, lonen, rechten, lasten etc. Ingeval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is Jeannine Driessen gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. De overeenkomst kan door opdrachtgever worden beëindigd indien een dergelijke prijsverhoging meer dan 10% bedraagt en opdrachtgever dit binnen 5 werkdagen na de mededeling van de prijsverhoging schriftelijk aan Jeannine Driessen meedeelt.

3. Noodzakelijke reiskosten en kosten van derden die noodzakelijk en/of volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht van Jeannine Driessen worden gemaakt, worden naast de overeengekomen tarieven afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 10: Betaling
1. De werkzaamheden van Jeannine Driessen worden in principe op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij een andere betalingsregel is overeengekomen, zendt Jeannine Driessen eenmaal per maand of per 4 weken een (voorschot)factuur. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

2. Indien betaling niet plaatsvindt binnen 2 weken na de vervaldatum, kan Jeannine Driessen de uitvoering van de opdracht opschorten.

3. Alle kosten die verband houden met de inning van achterstallige betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, worden verhaald op de opdrachtgever. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers elk hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag van de factuur, ongeacht de wijze van tenaamstelling van de factuur.

Artikel 11: Voortijdige beëindiging overeenkomst
1. De overeenkomst kan voortijdig worden beëindigd, indien de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte en opdrachtbevestiging en eventuele later schriftelijke vastgelegd nadere opdrachtspecificaties. In dat geval zal een opzegtermijn van één maand worden aangehouden voor opdrachten met een doorlooptijd van meer dan twee maanden. Hiertoe zal uiteraard pas worden overgegaan wanneer is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost. De voortijdige beëindiging zal schriftelijk door beide partijen dienen te worden bevestigd.

2. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst zullen de tot dan toe gemaakte kosten, verrichte werkzaamheden en reeds geplande activiteiten/afspraken normaal worden vergoed door de opdrachtgever.

3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, heeft de ander het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

Artikel 12: Eigendom
1. Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot het advies dat wordt gegeven, berust bij Jeannine Driessen. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het recht op gebruik van dit eigendom binnen het organisatiedeel waar de opdracht betrekking heeft.

2. Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht dat reeds in handen was van de opdrachtgever voor de start van de overeenkomst, berust bij de opdrachtgever. Jeannine Driessen verkrijgt het recht op gebruik van dit eigendom gedurende de overeenkomst benodigd voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. Jeannine Driessen is alleen aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de uitvoering van de opdracht bij de opdrachtgever ontstaan, die het directe gevolg is van ernstig verwijtbare gedragingen van haar Jeannine Driessen en haar medewerkers. Jeannine Driessen is niet aansprakelijk voor enige overige (gevolg)schade, noch voor de schade geleden door derden; hiervoor vrijwaart de opdrachtgever Jeannine Driessen en haar medewerkers. De toepassing en het gebruik van de adviezen van Jeannine Driessen zijn geheel voor risico van de opdrachtgever.

2. De aansprakelijkheid van Jeannine Driessen is beperkt tot de hoogte van het ontvangen honorarium in de betreffende overeenkomst, waarbij voor wat betreft overeenkomsten met een looptijd van langer dan zes maanden een beperking van voornoemd bedrag aan schadevergoeding geldt tot maximaal het honorarium van 6 maanden.

3. Indien opdrachtgever meent dat er schade is ontstaan door toedoen van Jeannine Driessen dient dit direct, maar uiterlijk binnen 5 dagen na het bekend worden daarvan schriftelijk aan Jeannine Driessen te worden medegedeeld. Iedere vordering tegen Jeannine Driessen vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

Artikel 14: Overmacht
1. In geval van verhindering tot gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, is Jeannine Driessen gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat Jeannine Driessen gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.

2. Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt onder meer verstaan het niet voldoen door derden van hun eventuele prestatieplicht jegens Jeannine Driessen, waarvan Jeannine Driessen afhankelijk is voor de uitvoering harer prestatie.

3. Overmachtsituaties bestaan tevens uit: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, ontbreken der mogelijkheid om aan opdrachtgevers opdracht te werken en verder iedere omstandigheid die Jeannine Driessen redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien, en waarop zij geen invloed heeft gehad en op grond waarvan zij, indien zodanige omstandigheid haar bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten.

4. Indien de overeenkomst ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming langer dan drie maanden wordt opgeschort, is Jeannine Driessen gerechtigd de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, buitengerechtelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding aan opdrachtgever verplicht te zijn. Jeannine Driessen is in dat geval bevoegd de direct betaling te vorderen van opdrachtgever ten en aanzien van het uitgevoerde deel van de overeenkomst.

Artikel 15: Geschillen
1. Indien door of naar aanleiding van de overeenkomst en/of opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en Jeannine Driessen, dan zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies en bemiddeling.

2. Indien het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bij uitsluiting bevoegde rechter te Rotterdam

3. Op alle aanbiedingen, offertes en op alle opdrachten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.